Subsidies en budgetten om te leren

Hieronder vind je een overzicht van budgetten en regelingen om verder te leren. Heb je aanvullingen of heb je verbetervoorstellen? Laat ze ons weten! Zo kunnen we samen zoveel mogelijk mensen helpen om leer- en ontwikkelmogelijkheden te benutten. Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 Levenlanglerenkrediet 

Heb je geen budget voor een  mbo-, hbo- of wo-opleiding  en heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering en ben je jonger dan 56 jaar dan is de kans groot dat je bij DUO geld kunt lenen voor het volgen van de opleiding.  Lees hier meer.  

 

 Studievoorschotvoucher DUO  
Kreeg je voor het eerst studiefinanciering voor een bacheloropleiding in de periode september 2015 tot en met augustus 2019? En viel je toen onder het leenstelsel? Dan krijgt je na het behalen van uw diploma een studievoucher van DUO. Die kun je inzetten voor een Nederlandse of buitenlandse opleiding in het hoger onderwijs. Lees hier meer over de studievoorschotvoucher op de website van DUO.  
Bij de aanspraak op een studievoorschotvoucher geldt overigens dat voor het gedeelte waarin de voucher voorziet er geen STAP-budget wordt verstrekt. Als de scholing meer kost dan wat via de voucher wordt vergoed, kan STAP-subsidie worden aangevraagd voor het meerdere. 

 STAP Ontwikkeladvies

Met het STAP Ontwikkeladvies kun je gratis loopbaancoaching krijgen. Voor 2023 is 599.900 euro beschikbaar voor deze subsidieregeling. Dat zijn in totaal 857 ontwikkeladviezen van 700 euro per ontwikkeladvies. Zie hier de deelnemende coaches op STAP-budget.nl

 

Interesse? Meld je snel aan bij een coach die dit aanbiedt. Want 18 december dient je traject afgerond te zijn en er is nog budget!

Lees hier meer over STAP ontwikkeladvies.

 

 

 

Regelingen en subsidies bij in dienst nemen nieuwe medewerkers

Als je een nieuwe baan zoekt, kan je werkgever mogelijk gebruik maken van financiële regelingen als hij je in dienst neemt. Deze regelhulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat je zien of dat zo is. Bij je sollicitatie zou je de informatie over deze financiële regeling(en) kunnen meesturen. 

 

 

 

Erasmus+ volwasseneneducatie en Erasmus+ MBO

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt voor alle professionals binnen de (in)formele volwasseneneducatie mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken. Erasmus+ MBO richt zich meer op het beroepsonderwijs (ook voor volwassenen). Lees hier meer.

 

 

 

Voor mensen met een uitkering:Scholen met een uitkering UWV

Werknemers met een WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW-uitkering (UWV), kunnen uitsluitend met instemming van het UWV scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. Voor de scholing wordt gekeken of deze relevant is voor de arbeidsmarkt. Het initiatief tot het volgen van scholing kan van zowel het UWV als van de uitkeringsgerechtigde uitgaan. Zoek op deze pagina van UWV  of op de website van UWV naar meer informatie.

 

Voor mensen die in een bepaalde sector (willen) werken:

 

Financiële tegemoetkoming  van  O&O-fondsen  

Ben je aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan kun je een beroep doen op de middelen die de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) beheren. Zo vergoeden deze fondsen een deel van de kosten voor sommige opleidingen. Ook hebben zij loopbaanadviseurs in dienst, die helpen bij scholings- en opleidingstrajecten. Wil je een beroep doen op een fonds? Neem contact op met je brancheorganisatie. Lees hier meer.

 Werktuig PPO (2021-2024)

Dat is een regeling voor permanente ontwikkeling in de creatieve en culturele sector. Het programma biedt werknemers én zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching. Lees hier meer.

 

 

 

Regeling loopbaanadvies voor rijksmedewerkers

Tot uiterlijk 31 december 2023 is er voor rijksmedewerkers gratis loopbaanadvies mogelijk via het A & O fonds Rijk voor maximaal 1.500 euro (exclusief btw) door een Noloc gecertificeerd Register Professional. Lees hier meer over de regeling. Op STAP-budget.nl kun je Noloc gecertificeerde loopbaancoaches vinden die deze loopbaancoaching graag bieden.

 

Voor mensen die in een bepaalde regio wonen:

 

Hulp in de buurt: de regionale mobiliteitsteams

Dreig jij je baan te verliezen of ben jij je baan verloren? Bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19 of door automatisering? De regionale mobiliteitsteams (RMT’s) helpen je bij het vinden van een nieuwe baan. Misschien wel in één van de beroepen waar juist actief naar personeel wordt gezocht. 
Door heel Nederland kun je bij één van de 35 regionale mobiliteitsteams (RMT’s) terecht als je je werk of inkomen kwijt bent. Of als je je werk dreigt kwijt te raken. De teams zijn er ook voor mensen in de bijstand en mensen die niet-uitkeringsgerechtigd zijn. Ze helpen kosteloos om (ander) werk te vinden. De hulp van regionale mobiliteitsteams bestaat uit: 

  • begeleiding bij het zoeken naar werk; 
  • loopbaanadvies; 
  • scholing; 
  • praktijkleren; 
  • hulp bij schulden. 

Lees hier meer.

 Gemeentelijke regelingen

De toepassing van de instrumenten van de participatiewet kunnen verschillen per gemeente. Gemeenten hebben beleidsvrijheid en bepalen op basis van maatwerk wat iemand aan (financiële) ondersteuning nodig heeft. Daarnaast verschilt het in hoeverre gemeenten aanvullende instrumenten, zoals bijv. scholing, toepassen voor doelgroepen die onder de Participatiewet vallen.

 

 


Twents Fonds voor Vakmanschap

Wil jij je binnen je vakgebied ontwikkelen of wil je veranderen van branche en werkomgeving, en heb je maximaal MBO-4? Vraag dan je persoonlijke cheque van maximaal € 2500,00 aan om je scholing te bekostigen. Naast de scholingscheque is er een 50% bijdrage voor de scholingskosten verplicht, die opgebracht moet worden door jouw werkgever, uitkeringsinstantie of door jezelf. Lees hier meer. 

Overijssels Vakmanschap

Voor mensen die wonen en werken in Overijssel en zich willen laten om-, bij- of herscholen in de techniek of het technisch onderwijs, zijn scholingsvouchers beschikbaar waarmee een opleidingstraject (grotendeels) vergoed kan worden. Lees hier meer.


Voor ondersteuning vanuit de werkgever:

 

CAO of individueel leer-  of  ontwikkelbudget van werkgever  
Steeds meer cao’s bevatten afspraken over het stimuleren van eigen regie van werknemers, door het invoeren van individuele leer- of ontwikkelbudgetten. Inmiddels is voor ruim een kwart van de werkenden die onder een cao valt een (privaat) individueel budget beschikbaar.  Wil je onderzoeken of dit voor jou geldt? Neem hiervoor je cao door als je bent aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).  Val je niet binnen een cao, bespreek dan je vraag met je werkgever als je een dienstverband hebt. Mogelijk is er toch een jaarlijks  individueel leer- of ontwikkelbudget beschikbaar.  

 Transitievergoeding bij ontslag
Transitievergoeding is een financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Lees hier meer.

 Verdere budgetten voor werkgevers, sectoren en sociale parners

Ook voor werkgevers, sectoren en sociale partners zijn er budgetten en regelingen beschikbaar om leren te stimuleren, en (nieuwe) medewerkers op te leiden of om te scholen. Ga voor meer informatie naar de pagina voor werkgevers en sectoren.